Maarja Metstak Coaching

Loov-coaching

Loov-coaching seob omavahel levinud coachingu praktikad ja loovtegevused. Loovtegevused aitavad esile tõusta meid mõjutaval alateadlikul materjalil ning selle läbi töötamine aitab coachingus osalejal saada eneseteadlikkumaks ning muuta kahjustavaid käitumismustreid. Lisaks võimaldavad loovtehnika probleeme eksternaliseerida ning seeläbi vaadata neid uutest perspektiividest, mis aitab kaasa lahenduse leidmise protsessile.
Strateegiline juhtimine eeldab häid kognitiivseid oskuseid, sealjuures võimet näha tuleviku võimalusi ning seostada neid ettevõtte ressursside ja hetkeolukorraga, eesmärgiga välja töötada ettevõttele sobiv tegevuskava soovitud eesmärkide saavutamiseks. Soovitud tulemuste saavutamiseks on eestvedaja roll kaasata muuhulgas protsessi kogu meeskonna loovat potentsiaali ning rakendada enda loovaid probleemilahendusoskuseid ning tulevikuperspektiivi nägemise võimekust. Üheks võimaluseks eelpool nimetatud oskuste arendamiseks nii juhil kui ka töötajal on läbi loov-coaching’u protsessis toimuva analüüsioskuste arendamise ja eneseteadlikkuse kasvu.